MS Excel VII - VBA

Školeni Excel VBA je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a se zásadami správy a zabezpečení maker.


Požadované znalosti:
znalosti na úrovni školení Excel pokročilý.

Délka kurzu:  2 dny
Místo školení: - Pardubice
Osnova kurzu:
 • Úvod do VBA v Microsoft Excel- pokročilé techniky maker
  - nastavení zabezpečení
  - absolutní a relativní adresy
  - editor jazyka Visual Basic
 • Objektový model Microsoft Excel- seznámení s objektovým modelem
  - práce s buňkou a oblastí - objekt Range
  - práce s listem - objekt WorkSheet
  - práce se sešitem - objekt Workbook
  - další často používané objekty
 • Proměnné- deklarace
  - typy proměnných
  - práce s polem
  - vlastní typy
 • Větvení programu- If
  - Select Case
 • Cykly- For
  - For Each
  - Do Loop
  - While
 • Pokročilé techniky- vytvoření uživatelských funkcí
  - tvorba reportů pomocí VBA
  - distribuce kódu - tvorba doplňků
 • Formulářové prvky- vložení tlačítka
  - přiřazení makra tlačítku
  - další ovládací prvky
  - zápis dat pomocí formulářeNovinky na email

Přihlášení